Kiedy możesz żądać rozwodu?

Jakkolwiek w polskim systemie prawnym małżeństwo przewidziane zostało jako instytucja o charakterze trwałym, to jednak przy spełnieniu określonych przesłanek pozytywnych oraz braku przesłanek negatywnych, może ono zostać rozwiązane przez rozwód.

 

I tak, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, natomiast zupełny, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Wspólne pożycie w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego polega z kolei na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań. Rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy uległy zerwaniu wszystkie wyżej wymienione więzi łączące małżonków, co podlega badaniu przez sąd.

 

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Podjęcie decyzji o rozwodzie i sam proces często bywa bardzo emocjonalny dla stron. Z tego powodu, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, któremu, jako osobie zdystansowanej do całej sprawy, łatwiej będzie określić realne cele postępowania i przedstawić swemu mocodawcy najbardziej optymalne rozwiązania na każdym jego etapie.

 

Powództwo o rozwód wytacza się przed sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Przy wnoszeniu powództwa o rozwód, należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł, o ile powód nie został zwolniony od kosztów sądowych. Kwota ta jest następnie rozliczana w wyroku, w zależności od ostatecznego rozstrzygnięcia sądu i stanowiska stron.

 

Kluczowe znaczenie dla procesu rozwodowego ma tzw. wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego, jednak tej kwestii poświęcone zostaną kolejne artykuły.

 


Nota prawna

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie. W związku z tym, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.