Czy sprawca wypadku może żądać od ubezpieczyciela zwrotu świadczenia?


Z uwagi na powszechność korzystania z pojazdów w życiu codziennym, każdy z nas narażony jest na spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Jeżeli wskutek takiego zdarzenia, inna osoba odniosła obrażenia polegające na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwające dłużej niż 7 dni, wobec sprawcy zostanie wszczęte postępowanie karne.

 

W omawianej sytuacji, sądowi przysługuje uprawnienie do zastosowania wobec skazanego środka kompensacyjnego polegającego na zapłacie na rzecz pokrzywdzonego odszkodowania, zadośćuczynienia lub nawiązki. Niejednokrotnie, w przypadku poważniejszych obrażeń lub niestety śmierci pokrzywdzonego, kwota ta może osiągnąć niebagatelną wysokość. Jeśli pojazd posiadał aktualne ubezpieczenie OC, to powstaje pytanie, czy sprawca nie mógłby następnie żądać od ubezpieczyciela zwrotu zapłaconego świadczenia?

 

Na tak postawione pytanie – co do zasady – należy odpowiedzieć twierdząco! Sens i cel obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sprawcy polega przecież właśnie na tym, aby w ostatecznym rozrachunku, koszt naprawienia szkody, zadośćuczynienia, czy nawiązki – w granicach określonych w ustawie i umowie – pokrył ubezpieczyciel w zamian za zapłaconą składkę.

 

Wśród argumentów uzasadniających możliwość żądania od ubezpieczyciela zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego podnosi się również, że gdyby orzeczenie w postępowaniu karnym środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub nawiązki wyłączało możliwość regresu ze strony sprawcy wypadku w stosunku do ubezpieczyciela, oznaczałoby to, że wyłącznie poszkodowany decyduje, czy odszkodowanie ma zapłacić ubezpieczony sprawca, czy też ubezpieczyciel.

 

Reasumując, sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego orzeczono na podstawie art. 46 § 1 lub 2 k.k. obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienie lub nawiązkę, może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego.

 

Należy jednak pamiętać, że uprawnienia te nie przysługują kierującemu, który:

  1. wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
  3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
  4. zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Zdarza się jednak, że pomimo wskazanych możliwości, firmy ubezpieczeniowe pod różnym pretekstem odmawiają spełnienia przedmiotowego żądania. W takiej sytuacji, warto skorzystać z pomocy adwokata. Kancelaria Adwokacka Tomasza Knapika posiada doświadczenie w tego typu sprawach, zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym.

 


Nota prawna

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie. W związku z tym, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.

Kobieta słucha bicie serca rannego człowieka leżącego na drodze po wypadku samochodowym – pl.depositphotos.com

Posiadacze polisolokat mają 10 lat na dochodzenie swoich roszczeń!


Polisolokaty przedstawiane były jako atrakcyjny produkt finansowy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), mający stanowić korzystną alternatywę dla tradycyjnych lokat, czyli z założenia długoterminowej i bezpiecznej formy oszczędzania często znacznych środków pieniężnych.

Kiedy jednak inwestorzy decydowali się wycofać zgromadzone oszczędności, okazywało się, że otrzymywali tylko niewielki ułamek wpłaconych składek albo też następowała całkowita odmowa wypłaty środków. Niejednokrotnie, odbywało się to w sposób niezgodny z prawem.

Ze względu na skomplikowany charakter tych umów, również w orzecznictwie sądów powszechnych pojawiły się rozbieżności co do terminu przedawnienia roszczeń o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, czyli czasu, w którym można było domagać się spełnienia świadczenia przed sądem bez narażenia się na zarzut, że z powodu jego upływu powództwo zostanie oddalone. Rozbieżność ta dotyczyła – w zależności od stanowiska – okresu 3 i 10-letniego, liczonego najczęściej od wypowiedzenia umowy albo jej rozwiązania wskutek nieopłacenia składki.

W związku z powstałymi rozbieżnościami, w dniu 10 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy stanął po stronie konsumentów podejmując uchwałę, że „w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, niestanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.”, który do 2018 r. wynosił 10 lat (III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18).

Daje to szansę wielu osobom, które dotychczas nie zdecydowały się na sądowe dochodzenie swoich roszczeń z tytułu polisolokat, aby jednak odzyskać swoje oszczędności.

Jednocześnie miło nam poinformować, iż dzięki pomocy naszej Kancelarii, nasi Klienci uzyskiwali zwrot nawet do 100% wartości uiszczonych składek.


Nota prawna

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie. W związku z tym, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.

Designed by Tirachardz

Jakie są obowiązki osób uczestniczących w zdarzeniu objętym ubezpieczeniem OC?

W przypadku zaistnienia kolizji lub wypadku drogowego, z powodu towarzyszących temu emocji, bardzo łatwo możemy zapomnieć o obowiązkach, do jakich  jesteśmy w takich sytuacjach zobowiązani. M.in. często pojawia się wątpliwość, czy należy wzywać Policję, a także jakie informacje powinniśmy uzyskać do sprawcy?

W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, osoba uczestnicząca w nim, jest obowiązana do:

  1. przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych;
  2. zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody;
  3. niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, uczestnicząca w nim osoba objęta tym ubezpieczeniem jest ponadto obowiązana do:

  1. udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia;
  2. niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.

Jakie mogą być konsekwencje niedopełnienia wymienionych obowiązków?

Jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej lub osoba występująca z roszczeniem, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełniła powyższych obowiązków, a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, zakład ubezpieczeń może dochodzić od tych osób zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania lub ograniczyć wypłacane tym osobom odszkodowanie. Ciężar udowodnienia faktów, uzasadniających zwrot zakładowi ubezpieczeń części odszkodowania lub ograniczenia odszkodowania, spoczywa na zakładzie ubezpieczeń.

 


Nota prawna

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie. W związku z tym, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.

Designed by Freepik

Czy koszty pomocy adwokata mieszczą się w ramach odszkodowania OC?

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny od ubezpieczyciela ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

W świetle powyższego ujawniło się zagadnienie, czy poniesiony na etapie postępowania przedsądowego koszt zastępstwa poszkodowanego przez pełnomocnika wobec zakładu ubezpieczeń podlega kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Stanowiska sądów orzekających o coraz częściej zgłaszanych przez osoby poszkodowane roszczeniach dotyczących zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenie pełnomocnika zastępującego je w postępowaniu przedsądowym (tzw. likwidacyjnym), w celu ustalenia zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczycieli z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, charakteryzowały się dużą rozbieżnością w tym zakresie.

Na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił więc Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 13 marca 2012 r., III CZP 75/11 wskazując, że „uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)”.

 


Nota prawna

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie. W związku z tym, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.

Biznes fotografie designed by Pressfoto – Freepik.com