Odszkodowania za wypadek komunikacyjny – skorzystaj ze swoich praw

Każdy z nas, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, praktycznie codziennie narażony jest na udział w wypadku komunikacyjnym, a co gorsza, na stanie się jego ofiarą wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa przez innych uczestników. Oczywiście najlepiej nie mieć do czynienia z taką sytuacją, jednak jeśli staniemy się poszkodowanymi, warto pamiętać o przysługujących roszczeniach mających na celu zrekompensować doznaną krzywdę oraz szkodę.

 

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu?

 

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W rachubę wchodzą koszty leczenia w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. pobyt w szpitalu, konsultacje lekarskie, dodatkowa pomoc pielęgniarska, wydatki na lekarstwa, koszty związane z transportem poszkodowanego po wypadku do domu, do szpitala, na zabieg, koszty odpowiedniego odżywiania się, wydatki związane z opieką i pielęgnacją po wyjściu ze szpitala itp. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. W ramach tych roszczeń mieszczą się także koszty opieki nad osobą poszkodowaną, jeżeli opieka osoby trzeciej stała się niezbędna z uwagi na uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Ponadto, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Celem tych roszczeń jest więc restytucja stanu istniejącego przed wypadkiem, a jeśli jego przywrócenie nie jest możliwe, zastąpienie stanu dawnego stanem, w którym poszkodowanemu zostaną zapewnione warunki życiowe zbliżone do tych, jakie miał przed wyrządzeniem mu uszczerbku.

 

Niezależnie od powyższego, poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może domagać się odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Określenie „sumy odpowiedniej” zadośćuczynienia powinno być dokonane przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, a zwłaszcza rodzaju i rozmiaru doznanych obrażeń, czasokresu i uciążliwości procesu leczenia, długotrwałości i nasilenia dolegliwości bólowych, konieczności korzystania z opieki i wsparcia innych osób oraz jej zakresu, trwałych następstw tych obrażeń w sferze fizycznej i psychicznej oraz ograniczeń, jakie wywołują w dotychczasowym życiu, w tym potrzeby stałej rehabilitacji, zażywania środków farmakologicznych, zmiany charakteru zatrudnienia, trybu życia, przyzwyczajeń, czy też sposobu spędzania wolnego czasu, wieku poszkodowanego, poczucia nieprzydatności społecznej, bezradności życiowej oraz innych czynników podobnej natury. Wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być odczuwalna dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne i fizyczne. Należy nadto podkreślić, że zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość. Zadośćuczynienie powinno mieć charakter całościowy i obejmować swoim zakresem zarówno cierpienia fizyczne i psychiczne już doznane, jak i te które mogą dopiero powstać w przyszłości.

 

Istotne jest to, że z powyższymi roszczeniami może wystąpić nie tylko poszkodowany kierowca, ale każda poszkodowana wypadkiem osoba, a więc również pasażerowie, czy inni uczestnicy ruchu, tacy jak rowerzyści oraz piesi.

 

Drugą kategorię roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, obok odszkodowania za szkody na osobie, stanowią roszczenia o naprawienie szkody na mieniu. Odszkodowanie z tzw. OC sprawcy najczęściej kojarzy się z naprawą uszkodzonego samochodu, jednak może ono obejmować  również zwrot kosztów za pojazd zastępczy, holowanie samochodu czy zwrot wydatków za postój pojazdu na parkingu płatnym. Jeżeli wskutek wypadku uszkodzeniu uległy inne przedmioty, takie jak telefon komórkowy, zegarek czy odzież, także i szkoda w tym zakresie powinna zostać naprawiona. Z mocy ustawy zakład ubezpieczeń nie odpowiada jednak m.in. za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych, co nie stoi na przeszkodzie domagania się odszkodowania od sprawcy wypadku czy kolizji. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a więc to na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, że dana szkoda faktycznie miała miejsce.

 

Naprawienie szkody, oprócz strat, które poszkodowany poniósł (damnum emergens), obejmuje również korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). Utracone korzyści obejmują tę część majątku poszkodowanego, o którą się jego aktywa nie powiększyły lub pasywa nie zmniejszyły, a skutek ten nastąpiłby, gdyby nie owe zdarzenie sprawcze, za które odpowiedzialność została przypisana oznaczonemu podmiotowi. Od szkody w postaci lucrum cessans należy odróżnić pojęcie szkody ewentualnej, przez którą rozumie się „utratę szansy uzyskania pewnej korzyści majątkowej”. Różnica wyraża się w tym, że w wypadku utraconych korzyści hipoteza utraty korzyści graniczy z pewnością, a w wypadku szkody ewentualnej prawdopodobieństwo utraty korzyści jest zdecydowanie mniejsze. Przyjmuje się, że szkoda ewentualna nie podlega naprawieniu.

 

Zobowiązanym do naprawienia szkody jest przede wszystkim sprawca szkody, jednak wygodniejszym i bardziej pewnym rozwiązaniem jest pociągnięcie do odpowiedzialności ubezpieczyciela, u którego sprawca posiadał wykupione ubezpieczenie OC. Takie rozwiązanie gwarantuje wypłacalność ustalonego odszkodowania, zwłaszcza w przypadku większych szkód komunikacyjnych, których nie byłby w stanie pokryć zobowiązany kierowca. Ma to również znaczenie, gdy sprawcą wypadku była osoba bliska, od której poszkodowany nie chce dochodzić roszczeń.

 

Mimo, że zakres odpowiedzialności zakładów ubezpieczeniowych za szkody komunikacyjne spowodowane przez posiadaczy lub kierujących pojazdami mechanicznymi jest uregulowany stosownymi przepisami, ubezpieczyciele często uchylają się od wypłaty świadczeń odszkodowawczych lub bezpodstawnie je zaniżają. W związku z tym, przy dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadków i kolizji, i to zarówno w postępowaniu sądowym, ale też przedsądowym, warto skorzystać z pomocy adwokata lub kancelarii adwokackiej, zwłaszcza, że po stronie ubezpieczycieli w sporach sądowych występują zawsze profesjonalne podmioty świadczące na ich rzecz obsługę prawną. Skorzystanie z pomocy adwokata zalecane jest począwszy od zgłoszenia szkody, bowiem od prawidłowego sformułowania żądań zależy dalszy przebieg postępowania likwidacyjnego, a popełnienie błędów już na tym etapie może skutkować negatywnymi i nieodwracalnymi konsekwencjami.

 

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań, na które składają się:

  • pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów dla ubezpieczyciela,
  • zgłoszenie szkody zakładowi ubezpieczeń wraz ze sformułowaniem roszczeń w imieniu poszkodowanego,
  • prowadzenie korespondencji z ubezpieczycielem dotyczącej wypadku,
  • reprezentacja poszkodowanego w ewentualnym postępowaniu sądowym;

 

W dalszych wpisach na blogu tematyka wypadków komunikacyjnych będzie kontynuowana i rozwijana.

 


Nota prawna

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie. W związku z tym, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.

 

Jak postępować w sporze z firmą windykacyjną?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie upowszechniła się działalność dużych firm windykacyjnych, z którą wielu z Państwa z pewnością już się zetknęła, a wielu zetknie się w przyszłości. Jakkolwiek w części przypadków żądanie spłaty zadłużenia przez przedmiotowe firmy jest uzasadniona, to jednak często można spotkać się również z roszczeniami urojonymi, w ogóle nieistniejącymi.

 

A teraz, po kolei…

 

Zasadą jest, że umów należy dotrzymywać, a długi spłacać. Istnieją jednak sytuacje losowe, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zapłatę zaciągniętego zobowiązania. Sytuacje takie same z siebie nie prowadzą jednak do anulowania długu, podobnie jak przedawnienie roszczenia. Roszczenia przedawnione to takie roszczenia, które na skutek upływu czasu przekształciły się w tzw. roszczenia naturalne (niezupełne), a przed którymi to istnieją skuteczne sposoby obrony. Ideą instytucji przedawnienia jest bowiem pewność stosunków prawnych, która ma zmobilizować wierzyciela do dochodzenia wierzytelności w określonym terminie, po upływie którego dłużnik będzie się mógł przed nimi efektywnie bronić.

 

Z roszczeniami nieistniejącymi mamy natomiast do czynienia m.in. w sytuacji, kiedy roszczenia takie z różnych przyczyn nigdy nie powstały, bądź np. wskutek ich spełnienia wygasły. Z pierwszą sytuacją można się choćby spotkać, kiedy doszło do nieuprawnionego posłużenia się cudzymi danymi osobowymi przez osobę trzecią w celu zawarcia umowy kredytu, czy pożyczki, przy czym nie są to przypadki odosobnione. Wobec okoliczności, że nominalnie zobowiązany dłużnik nigdy danego zobowiązania nie zaciągał, dług wobec niego nie istnieje. Zdarza się również, że roszczenie, którego domaga się firma windykacyjna zostało już spełnione. Sytuacja taka może wystąpić choćby przez pomyłkę, co ma miejsce zwłaszcza w przypadku dużych wierzycieli. Pomimo takiej pomyłki, nie powinniśmy pozostawać bezczynni, lecz podjąć aktywną obronę.

 

W pierwszym etapie dochodzenia roszczeń, firmy windykacyjne skupiają się na kierowaniu  do swoich dłużników wezwań do zapłaty, a także połączeń telefonicznych, niekiedy bardzo uciążliwych i mających prowadzić do „zmęczenia przeciwnika”, który dla „świętego spokoju” zapłaci żądaną, często niewielką kwotę. Zdarza się również „zastraszanie” dłużników skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego oraz komorniczego. Nie należy ulegać tej presji, jak również groźbom umieszczenia  długu w rejestrze dłużników.

 

Bez względu na to, która sytuacja będzie dotyczyć Państwa, zalecam nie popadać w panikę i nie podejmować żadnych pochopnych decyzji. W szczególności sugeruję wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o prowadzenie jakichkolwiek rozmów, czy negocjacji z firmami windykacyjnymi. Firmy te, często w swoich reklamach oferują możliwość „dogadania się” z dłużnikiem na dogodnych warunkach. Należy jednak pamiętać, że zawarcie ugody, czy też inna forma uznania przedawnionego roszczenia zwykle pozbawia dłużnika możliwości skutecznego zakwestionowania tego roszczenia w ewentualnym sporze sądowym. Ponadto, Państwa rozmowy z firmami windykacyjnymi mogą zostać nagrane, a pochopnie wypowiedziane słowa wykorzystane jako dowód w procesie.

 

Jakkolwiek, co do zasady wszelkiego rodzaju pisma pochodzące bezpośrednio od firm windykacyjnych można zignorować bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji, należy być czujnym, jeśli chodzi o ewentualną korespondencję sądową, skierowaną na skutek wniesionych przez te firmy pozwów. W przypadku roszczeń o zapłatę, wniesione pozwy skutkują najczęściej wydaniem przez sądy nakazów zapłaty, których zakwestionowanie możliwe jest jedynie w 14-dniowym terminie od ich doręczenia. W tym miejscu wypada w szczególności zwrócić uwagę na nakazy zapłaty wydane przez Sąd Rejonowy w Lublinie w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym, które to postępowanie nie wymaga nawet dołączania dowodów do pozwu, a nakazy wydane w tym trybie bywają często mylone z wezwaniami do zapłaty kierowanymi przez firmy windykacyjne. Uchybienie wskazanego terminu prowadzi do uprawomocnienia się wydanych nakazów zapłaty, bardzo utrudniając podjęcie skutecznej obrony w procesie i otwierając drogę egzekucji komorniczej.

 

Należy jednak pamiętać, że samo skierowanie sprawy na drogę sądową nie pozbawia pozwanego prawa do obrony przed roszczeniami powoda, a tym bardziej nie przesądza o wyniku procesu. Proces kontradyktoryjny obowiązujący w Polsce zapewnia równość stron postępowania, którego konsekwencją jest możliwość aktywnej obrony przez pozwanego.

 

Ubocznie wypada wskazać, że natarczywa windykacja może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych, a konkretnie godności, wolności, miru domowego i prywatności, a także stanowić przestępstwo stalkingu. O roszczeniach przysługującym pokrzywdzonym z tego tytułu będzie mowa w dalszych wpisach na blogu.

 


Nota prawna

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie. W związku z tym, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.