Posiadacze polisolokat mają 10 lat na dochodzenie swoich roszczeń!


Polisolokaty przedstawiane były jako atrakcyjny produkt finansowy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), mający stanowić korzystną alternatywę dla tradycyjnych lokat, czyli z założenia długoterminowej i bezpiecznej formy oszczędzania często znacznych środków pieniężnych.

Kiedy jednak inwestorzy decydowali się wycofać zgromadzone oszczędności, okazywało się, że otrzymywali tylko niewielki ułamek wpłaconych składek albo też następowała całkowita odmowa wypłaty środków. Niejednokrotnie, odbywało się to w sposób niezgodny z prawem.

Ze względu na skomplikowany charakter tych umów, również w orzecznictwie sądów powszechnych pojawiły się rozbieżności co do terminu przedawnienia roszczeń o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, czyli czasu, w którym można było domagać się spełnienia świadczenia przed sądem bez narażenia się na zarzut, że z powodu jego upływu powództwo zostanie oddalone. Rozbieżność ta dotyczyła – w zależności od stanowiska – okresu 3 i 10-letniego, liczonego najczęściej od wypowiedzenia umowy albo jej rozwiązania wskutek nieopłacenia składki.

W związku z powstałymi rozbieżnościami, w dniu 10 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy stanął po stronie konsumentów podejmując uchwałę, że „w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, niestanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.”, który do 2018 r. wynosił 10 lat (III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18).

Daje to szansę wielu osobom, które dotychczas nie zdecydowały się na sądowe dochodzenie swoich roszczeń z tytułu polisolokat, aby jednak odzyskać swoje oszczędności.

Jednocześnie miło nam poinformować, iż dzięki pomocy naszej Kancelarii, nasi Klienci uzyskiwali zwrot nawet do 100% wartości uiszczonych składek.


Nota prawna

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie. W związku z tym, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.

Designed by Tirachardz